Friday, November 02, 2012

സ്വാശ്രയ ക്രമക്കേട്


പാലക്കാട് കരുണ: http://www.kimspalakkad.org/about.htm

കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്ജ്: http://www.anjarakandy.in/kannur-medical-college

സർക്കാർ നടപടികൾ


No.4563/ACII/KUHS/2012       30.10.2012
NOTIFICATION
Sub: Admission to medical courses 2012-13-violation of guidelines for admission-reg.
Ref: Govt. Letter No. 41753/S3/2012/H&FWD/ dtd 28.09.2012
As per reference above the Govt. of Kerala has informed that admissions for MBBS Course
for the year 2012-13 in Karuna Medical College, Palakkad and Kannur Medical College, Kannur are
done in violation of the guidelines in this regard and the Govt. has requested the Medical Council of
India to cancel the registration given to these colleges from the academic year 2012-13.
In this circumstance, the Universtiy of Health Sciences has decided not to recognize the
admissions made for the academic year 2012-13 in the above said institutions. It is brought to the
notice of all concerned that the University shall not be responsible for the admissions taken in the
said institutions for the year 2012-13.
                                                                                                                                   REGISTRAR  
http://kuhs.ac.in/files/2012/acad/noti/karuna%20and%20kannur.pdf


Monday, September 10, 2012

വർഗീസ് കുര്യന് ആദരാഞ്ജലികൾ

ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീരനായകന്മാരിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിയ്ക്കുന്ന ആൾ ഡോ. വർഗ്ഗീസ് കുര്യൻ തന്നെയായിരിയ്ക്കണം. ഞാൻ ആവേശത്തോടെ വായിച്ചുതീർത്ത അപൂർവം ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ. ഒരു പക്ഷേ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായോഗികവും ഉത്പാദനക്ഷമവുമായ ഒരു മുഖം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തത് വർഗ്ഗീസ് കുര്യൻ തന്നെയായിരിയ്ക്കും. വ്യക്തികളിലും കമ്പനികളിലും കേന്ദ്രീകരിയ്ക്കപെടുന്ന പാശ്ചാത്യ കുത്തകവത്കരണത്തിനും ഗവർമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസത്തിനും ബദലായി ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് വികേന്ദ്രീകരിയ്ക്കപ്പെടുന്ന മുതലാളിത്തത്തെയും ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് വികേന്ദ്രീകരിയ്ക്കപ്പെടുന്ന സോഷ്യലിസത്തെയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വർഗ്ഗീസ് കുര്യൻ ആയിരിയ്ക്കും.


ഒട്ടും താത്പര്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു മേഖലയിലേയ്ക്ക് ഒരു നേരമ്പോക്കിനെന്നോണം കടന്നുവരുകയും സ്നേഹപൂർവ്വമായ നിർബദ്ധങ്ങൾക്കു വഴങ്ങി അവിടെത്തുടരുകയും പിന്നീട് അതുവഴി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു വർഗ്ഗീസ് കുര്യൻ. അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു എന്ന് പലരും പറയാൻ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു ചെയ്യാനായില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിയ്ക്കട്ടെ.

ഈ രംഗത്തേയ്ക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച മെറ്റലേർജിറ്റുകളിൽ ഒരാൾ ആകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു പക്ഷേ നോബേൽ പുരസ്കാരം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയേനേ.

അദ്ദേഹം അനുകൂലമായ ഒരു ആഗ്യം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ടീയത്തിലിറക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയോ ധനമന്ത്രിയോ ആകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ തന്റെ കർമ്മപഥങ്ങളെ പറ്റി തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല.

സ്വകാര്യലാഭമുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒട്ടനവധി സാഹചര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.  ഗ്രാമീണ ഭാരതത്തിന്റെ താത്പര്യത്തെ കരുതി അദ്ദേഹം സ്വകാര്യലാഭങ്ങൾക്കു കൂട്ടുന്നിന്നില്ല. അത്തരം താത്പര്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെ തന്റെ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം അടുപ്പിച്ചുമില്ല.

ഉപ്പു നിർമ്മാണ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ടാറ്റയുമായി മത്സരിയ്ക്കുക പ്രായോഗികമല്ലെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിയ്ക്കേണ്ടി വന്നു,

അമുൽ മാതൃകയിൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു.  ഗുജറാത്ത് ഗവർമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

ഇന്ന് സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സ്വാപിതതാത്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിയ്ക്കപ്പെടുന്നു.  തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രാഷ്ടീയപ്പാർട്ടികൾ പാനലുകളെ അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ ലാഭത്തിലാണോ? മിൽമ ലാഭത്തിലാണോ? എന്തുകൊണ്ട്?


Friday, July 06, 2012

വിജയശതമാനം കുറഞ്ഞ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ


കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായതും അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നു കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതുമായ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളൂടെ പട്ടിക ചില പത്രങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.

ആദ്യം പത്ര വാർത്ത.
ആ കോളേജുകളെ കുറച്ചു കൂടി അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം. 
Wednesday, July 04, 2012

സ്വാശ്രയവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിജയശതമാനം


വിജയശതമാനം കുറഞ്ഞ സ്വാശ്രയ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണം എന്ന കോടതി നിരീക്ഷണത്തെത്തുടർന്ന് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളൂടെ ഗുണനിലവാരം ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നതു നല്ലതു തന്നെ. പഴയകാലത്തിലേതിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി സ്വാശ്രയപ്രവേശനം ഏറെക്കുറെ വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കാതെ നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമാണൂള്ളത്. "മലയാള"ത്തിലെ കിരൺ തോമസിന്റെ ലേഖനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത്.

കിരൺ ഒന്നാമതായി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നതു മനോരമയെ ആണ്. മനോരമ ഒരിയ്ക്കലും സ്വാശ്രയവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത.  അതേ സമയം സ്വാശ്രയവിഷയത്തിലെ യുഡിഎഫ് നിലപാടിനു അനുകൂലവും ഇടതുപക്ഷ നിലപാടിനു വിരുദ്ധവും ആയ നിലപാട് മനോരമ കൈക്കൊണ്ടിട്ടൂണ്ട്. അതു മനോരമയുടെ രാഷ്ട്രീയം. അതിനെ സ്വാശ്രയത്തെ മനോരമ അനുകൂലിയ്ക്കുന്നു എന്നു വായിക്കുന്നതു കിരണിന്റെ രാഷ്ട്രീയം. രണ്ടീനോടും പ്രതിഷേധമില്ല, പരാതിയില്ല, പരിഭവമില്ല. പരാമർശിയ്ക്കുന്നു എന്നു മാത്രം.

ഇതിൽ എനിയ്ക്ക് താത്പര്യമുള്ള ഭാഗം ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.  സ്വാശ്രയകോളേജുകളിലെ വിജയശതമാനം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്വാശ്രയകോളേജുകൾല്പൂട്ടണം, സ്വാശ്രയം പരാജയമാണ് എന്ന രീതിയിലേയ്ക്ക് ഒക്കെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിയ്ക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യം കാണുവൻ പലരും ശ്രമിയ്ക്കുന്നില്ല, ശ്രമിയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ രാഷ്ട്രീയം അനുവദിയ്ക്കുന്നില്ല.

ഇത് പല മാനങ്ങളുള്ള വിഷയമാണ് ചില ആശയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച ശേഷം ചിലതുമാത്രം വിശദീകരിയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത്.

1. ഫീസ് ഘടനയിലെ വ്യത്യാസം വിജയശതമാനത്തെ ബാധിയ്ക്കുന്നു
2. ഓരോ യൂണിവേർസിറ്റിയിലെ ശരാശരി വിജയശതമാനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, സിലബസിന്റെ നിലവാരത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്
3.  മികച്ച റാങ്ക് പ്രവേശനപരീക്ഷയിൽ കരസ്ഥമാക്കുന്നവർ പഠിയ്ക്കുന്ന കോളേജുകൾ മികച്ച് വിജയശതമാനമുണ്ടാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.
 പ്രവേശനപരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിയ്ക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ വിജയശതമാനം കുറയുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. അതായത് വിജയശതമാനത്തിനു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിലവാരവുമായി ബന്ധമുണ്ട്.
4. ഗവർമെന്റ് കോളേജുകളിൽ ഫീസ് കുറവായതുകൊണ്ട് പ്രവേശനപരീക്ഷയിലെ മികവുപ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗവർമെന്റ് കോളേജുളിൽ പ്രവേശനത്തിനു താത്പര്യപ്പെടൂന്നു.
5. ഏതാനും വിഷയങ്ങളിൽ പാസാവാതിരിയ്ക്കുന്നത് ജോലി ലഭിയ്ക്കുവാൻ കാലതാമസം സൃഷ്ടിച്ചേയ്ക്കാം എന്നതിലുപരി, തത്കാലത്തേയ്ക്കെങ്കിലും, ജോലികിട്ടുന്നതിനു തടസമല്ല.
6. എല്ലാത്തിനും പാസായി എന്നത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അളവുകോലല്ല. അതേസമയം ജോലിയ്ക്കു അപേക്ഷ പരിഗണിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമാണൂ താനും.

കേരളത്തിൽ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ (IHRD, CAPE etc) നടത്തുന്ന സർക്കാർ സ്വാശ്രയം, സ്വകാര്യമാനേജുമെന്റുകൾ (Catholic, GPC Nair, MES etc)  നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയം.  ഈ രണ്ടു ഗണത്തിലും നല്ല വിജയശതമാനം തരുന്ന കോളേജുകളും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ താണ വിജയ ശതമാനം തരുന്ന കോളേജുകളൂമുണ്ട്.
അതുകോണ്ടു തന്നെ സ്വാശ്രയം എന്നാൽ നിലവാരത്തകർച്ച എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമില്ല. അതേ സമയം രാജ്യത്തെ മികച്ച കോളേജുകളൂടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച കോളേജുകളും രണ്ടു പട്ടികയിലുമുണ്ട് (Model, Rajagiri).

http://www.onlineexamresults.in/2012/06/kerala-engineering-college-pass.html എന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ കണക്കുകളെ നമുക്ക് വിശകലം ചെയ്യാം. ഇതു 2010-2011ലെ ആണെന്നാണു കരുതുന്നത്. ലിങ്കിൽ 2012 ജൂൺ എന്നു കാണിയ്ക്കുന്നതിനാൽ അധികം പഴയതല്ല വാർത്തയെന്നും മനസിലാക്കാം.

ഇതിൽ കോടതി പറയുന്ന 40% പട്ടിക കടക്കാത്ത കോളേജുകളീൽ 6 -ഓ 7 -ഓ കോളേജുകൾ സർക്കാർ സ്വാശ്രയങ്ങളാണ്. ഇതിൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേർസിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിജയം നേടിയ കോളേജുകളായ Model, Chengannoor കോളേജുകളുടെ മാനേജുമെന്റായ IHRD നടത്തുന്ന കോളേജുകളൂമുണ്ട്. ഒരേ മാനേജുന്റിന്റെ കോളേജുകളിൽത്തന്നെ പ്രകടമായ വിജയശതമാനത്തിലെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തരുന്നത് വിജയശതമാനത്തിനു മാനേജുമെന്റിന്റെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട എന്നും കൂടിയല്ലേ.

സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ജനങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് എന്നതാണ്. നിലവാരമില്ലാത്തവ സ്വയം ഇല്ലാതാവും. നിലവാരം ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ജനസമ്മിതിയും വിജയശതമാനവും ഒക്കെ കൂടും.

ഇതിന്റെ അർത്ഥം സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം പരിശോധിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും വേണ്ടന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ അനാവശ്യമാണ് എന്നോ അല്ല.  സ്വാശ്രയത്തിന്റെ പ്രവേശനം മാത്രം ചർച്ച വിഷയമാക്കി അതിൽ സർക്കാരിന് 50% സീറ്റ് തന്നാൽ നിലവാരം താന്നെ ഉണ്ടായിക്കോളൂം എന്ന മൗഢ്യവും പേറി  ഏറെക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എന്ന രീതിയിലേയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും സ്വാഗതാർഹമാണ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ സൈറ്റിലെ വിവരം താഴെ ആവർത്തിയ്ക്കുന്നു. കോളേജുകളുടെ മാനേജുമെന്റിന്റെ വായനക്കാരൻ കണ്ടെത്തട്ടെ. 1. College of Engineering, Chengannur 64.1%
 2. Model Engineering College, Thrikkakara 61.6%
 3. Thrikkakara 49.83 %
 4. Kallooppara 47.09 %
 5. Cochin University College of Engineering, Pulinkunnu 45.34 %
 6. Poonjar 44.96 %
 7. Cherthala 44.19 %
 8. Toc H Institute of Science and Technology, Arakunnam 42.49 %
 9. Trikaripur 41.1 %
 10. Perumon 40.71 %
 11. Kottarakkara 37 %
 12. Thalassery 35.26 %
 13. Kidangoor 33.11 %
 14. Attingal 33.09 %
 15. Colleges of Engineering at Adoor 32.05 %
 16. Munnar 31.94 %
 17. Karunagappally 31.86 %
 18. TKM Institute of Technology, Kollam 28.17 %
 19. M.G. College of Engineering, Thiruvananthapuram 20 %
 20. Cooperative Institute of Technology, Vadakara 25.97%
 21. Sarabhai Institute of Science and Technology in Thiruvananthapuram 19.48%