Tuesday, August 05, 2008

ഹൈഡ് ആക്ട് SEC. 103. STATEMENTS OF POLICY.

(സുഹൃത്തുക്കളേ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡാഷ് ബോര്‍ഡില്‍ കിടക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നാളായി. തിരക്കുകാരണം പരിഭാഷപ്പെടുത്താ‍ന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. താത്പര്യവും കുറഞ്ഞു. ഇവിടെ വരുന്നവര്‍ സമയവും സൌകര്യവും അനുവദിയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്താത്ത ഭാഗങ്ങള്‍ പരിഭാഷപ്പെടൂത്തി കമന്റായി ചേര്‍ത്താല്‍ നമുക്ക് ഇത് നല്ല പോസ്റ്റാക്കാം. ഒത്തുപിടിച്ചാന്‍ ഹൈഡ് ആക്ടും പോരും. സാധിയ്ക്കുമെങ്കില്‍ സഹകരിയ്കുക)
SEC. 103. STATEMENTS OF POLICY.
(a) അമേരിയ്ക്കയുടെ പൊതുവായ നയം
(1) ആണവനിര്‍വ്യാപനകരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയ അണ്വായുധമില്ലാത്ത ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും ആണ്വായുധനിര്‍മ്മാണത്തെ ഏതിര്‍ക്കുക.
(2)

Encourage States Party to the NPT to interpret the
right to ‘‘develop research, production and use of nuclear energy
H. R. 5682—3
for peaceful purposes’’, as set forth in Article IV of the NPT,
as being a right that applies only to the extent that it is
consistent with the object and purpose of the NPT to prevent
the spread of nuclear weapons and nuclear weapons capabilities,
including by refraining from all nuclear cooperation with
any State Party that the International Atomic Energy Agency
(IAEA) determines is not in full compliance with its NPT obligations,
including its safeguards obligations.
NPT യുടെ നാലാം വകുപ്പില്‍ പറയുന്ന സമാധാനപരമായ അണുശക്തിയുടെ സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഗവേഷണത്തിനും ഉത്പാദനത്തിനുമുള്ള അവകാശം NPT യുടെ ഉദ്ദ്യേശമായ നിര്‍വ്യാപനം, IAEA യുടെ നിരീക്ഷ‌ണപ്രകാരം NPT യുടെ
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നീസഹകരണം എന്നിവ അനുവര്‍ത്തിയ്ക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമായിരിയ്ക്കും.
(3) നിയമം ആണവകൈമാറ്റം, ന്യൂക്ലിയാര്‍ ഉപകരണ കൈമാറ്റം, സാധനകൈമാറ്റം, സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കൈമാറ്റം തുടങ്ങിയവയിലെ NSG യുടെ മാര്‍ഗ്ഗരേഖകളെയും,

NSG യുടെ തീരുമാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെയും മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയും പൂര്‍ണ്ണമായിയ് കണക്കിലെടുക്കുന്നതാണ്‌.
(4) Strengthen the NSG guidelines and decisions concerning
consultation by members regarding violations of supplier and
recipient understandings by instituting the practice of a timely
and coordinated response by NSG members to all such violations,
including termination of nuclear transfers to an involved
recipient, that discourages individual NSG members from continuing
cooperation with such recipient until such time as a
consensus regarding a coordinated response has been achieved.
(5) Given the special sensitivity of equipment and technologies
related to the enrichment of uranium, the reprocessing
of spent nuclear fuel, and the production of heavy water, work
with members of the NSG, individually and collectively, to
further restrict the transfers of such equipment and technologies,
including to India.
(6) Seek to prevent the transfer to a country of nuclear
equipment, materials, or technology from other participating
governments in the NSG or from any other source if nuclear
transfers to that country are suspended or terminated pursuant
to this title, the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2011
et seq.), or any other United States law.
(b) ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ പോളീസികള്‍

(1) ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാന്‍, ചൈന എനീ രാജ്യങ്ങളുമായി അണ്വായുധത്തിനായുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തില്‍ മോറട്ടോറിയം ഏത്രയും പെട്ടന്ന് സമ്പാദിയ്ക്കുക.
(2) ആണവായുധത്തിനായുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനം നിരോധിയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും അമേരിയ്ക്കയും കക്ഷികളായി എത്രയും പെട്ടന്ന് ഉടമ്പടിയില്‍ എത്തിച്ചേരുക.
(3) താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുക
(A) Proliferation Security Initiativeല്‍ ഇന്ത്യയുടെ പൂര്‍ണ്ണ സഹകരണം;
(B) നിരോധനവ്യവസ്ഥകളിലെ പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം.

(C) public announcement of its decision to conform
its export control laws, regulations, and policies with the
Australia Group and with the Guidelines, Procedures, Criteria,
and Control Lists of the Wassenaar Arrangement;
(D) demonstration of satisfactory progress toward
implementing the decision described in subparagraph (C);
and
H. R. 5682—4
(E) ratification of or accession to the Convention on
Supplementary Compensation for Nuclear Damage, done
at Vienna on September 12, 1997.
(4) Secure India’s full and active participation in United
States efforts to dissuade, isolate, and, if necessary, sanction
and contain Iran for its efforts to acquire weapons of mass
destruction, including a nuclear weapons capability and the
capability to enrich uranium or reprocess nuclear fuel, and
the means to deliver weapons of mass destruction.
(5) ആണവാധുങ്ങളുടെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ വര്‍ദ്ധനവ് തടയുന്നതിനും, അണയുധശേഖരം കുറയ്ക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനും അന്തിമമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും.
(6) Ensure that spent fuel generated in India’s civilian
nuclear power reactors is not transferred to the United States
except pursuant to the Congressional review procedures
required under section 131 f. of the Atomic Energy Act of
1954 (42 U.S.C. 2160 (f)).
(7) Pending implementation of the multilateral moratorium
described in paragraph (1) or the treaty described in paragraph
(2), encourage India not to increase its production of fissile
material at unsafeguarded nuclear facilities.
(8) Ensure that any safeguards agreement or Additional
Protocol to which India is a party with the IAEA can reliably
safeguard any export or reexport to India of any nuclear materials
and equipment.
(9) Ensure that the text and implementation of any agreement
for cooperation with India arranged pursuant to section
123 of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2153) meet
the requirements set forth in subsections a.(1) and a.(3) through
a.(9) of such section.
(10) Any nuclear power reactor fuel reserve provided to
the Government of India for use in safeguarded civilian nuclear
facilities should be commensurate with reasonable reactor operating
requirements.